Projekty školy

EU peníze školám Projekt RAMPS VIP III. Interaktivní výukou ke splnění ŠVP Adopce na dálku Ostrava očima dětí Žákovská laťka Školní projekty SMART Vzorová škola Pedagog a tablety ve výuce Vstupme do života jazykově vybaveni Čtu, rozumím, komunikuji - projekt OP VK (Výzva č. 56) Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
 
 •  

 •  

  Poskytnutí neinvestiční dotace ze státní rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost pro ZŠ rok 2023

  Vážení rodiče a žáci, jako škola jsme povinni informovat vás – veřejnost, že jsme příjemcem podpory u EU a to vyvěšením těchto informací o aktivitě a původu financování na webových stránkách školy.

  V roce 2023 jsme dostali dotaci na pořízení digitálních učebních pomůcek ÚZ 33087 ve výši 332 000 Kč, koupili jsme 13 ks stavebnic LEGO za 321 737 Kč.

  Další dotace na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky ÚZ 33 088 ve výši 200 000 Kč, zatím nevyužito!

  Mgr. Pavel Olšovský, MBA

  ředitel školy


 •  

  Doučování žáků v roce 2023

  Vážení rodiče a žáci, s radostí vám oznamujeme, že na základě rozhodnutí MŠMT (Č. j.: MSMT-34087/2022–1) dochází k pokračování podpory programu doučování, který je na naší škole již od září 2021 realizován za finanční podpory tzv. „Národního plánu obnovy“.

  Doučování bude i nadále probíhat v již stanovených skupinkách a bude financováno na základě projektu "Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“, viz. letáček projektu.

  Kritéria pro doučování (zejména způsobilost žáka pro zapojení se do doučování) jsou stanoveny metodickým pokynem MŠMT a nezměnily se, v každém případě je naleznete rovněž v příloze tohoto článku.

  Doučování bude po dobrých zkušenostech i nadále probíhat v prvním až pátém ročníku a to v předmětech český jazyk a matematika, kde s odstupem času pozorujeme výrazné zlepšení v osvojených vědomostech a…


 •  

  Poskytnutí neinvestiční dotace ze státní rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost pro ZŠ a MŠ rok 2022

  Vážení rodiče a žáci, jako škola jsme povinni informovat vás – veřejnost, že jsme příjemcem podpory u EU a to vyvěšením těchto informací o aktivitě a původu financování na webových stránkách školy.

  V roce 2022 jsme dostali pro ZŠ dotaci ve výši 156 000 Kč pod ÚZ 33 088 na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky. Zakoupili jsme 18 tabletů Lenovo včetně pouzdra, dotykového pera, sluchátek a internetu Security ESET na 12 měsíců v celkové hodnotě 153 369 Kč a 2 ks bezdrátového reproduktoru použito 2 631 Kč.

  Mgr. Pavel Olšovský, MBA

  ředitel školy


 •  

  Projekt ŠABLONY IV

  Cílem projektu, který probíhá v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschop­nosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

  Obsahem projektu, který probíhá v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2024, jsou následující aktivity:

  • Personální podpora školního psychologa v základní škole.
  • Personální podpora sociálního pedagoga v základní škole.
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině.

 •  

  Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023

  Naše škola je ve šk. roce 2022/2023 zapojena do výše uvedeného programu.

  V rámci tohoto programu žáci 5.A absolvují předmět „Svět kolem nás“, žáci 6.A a 6.B „Výchova ke zdraví“, žáci 7.A a 7.B „Základy práce s počítačem“ a žáci 8.A a 8.B „Základy práce s počítačem“ částečně v anglickém jazyce.

  Mgr. Pavel Olšovský, MBA

  ředitel školy


 •  

  Doučování žáků škol 2021/2022

  Naše škola se zapojila do tzv. „Národního plánu obnovy“ a nabízí tak v návaznosti na vzdělávací potřeby určitých žáků (zejména jejich chybějící znalosti a neosvojené kompetence díky pandemii COVID-19 a nemožnosti účastnit se klasické prezenční výuky) možnost doučování.

  Toto doučování probíhá na naší škole od září 2021 do prosince 2022 v předem stanovených skupinkách a předmětech a je financováno na základě projektu "Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“, viz letáček projektu.

  Kritéria pro doučování (zejména způsobilost žáka pro zapojení se do doučování) jsou stanoveny metodickým pokynem MŠMT a naleznete je rovněž v příloze tohoto článku.

  Doučování bude probíhá v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk a to v prvním až osmém ročníku a celý projekt má dle našich dosavadních zkušeností velmi dobrý ohlas – a to jak mezi…


 •  

  Projekt PODPORA III probíhá v období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021

  Cílem projektu je poskytnout škole personální podporu – školního speciálního pedagoga a psychologa, rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. Projekt vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podporuje individuální přístup k dětem.

  Obsahem projektu jsou následující aktivity:

  -         Personální podpora školního speciálního pedagoga v mateřské
  a základní škole.

  -         Personální podpora školního psychologa v základní škole.

  -         Projektové dny v mateřské škole pro podporu polytechnického vzdělávání.

  -         Projektové dny v základní škole pro rozvoj matematické gramotnosti.

  -         Projektový den mimo školu.


 •  

  Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III


   

  Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“,

  <span style="font-size:…


 •  

  Projekt Šablony II - MRR  Obsahem
  projektu budou v období od 1. 9. 2018 – do 31. 8. 2020 následující aktivity:

  • Personální podpora školního speciálního pedagoga v mateřské škole, základní škole a školní družině.

  • Personální podpora školního psychologa v základní škole.

  • Projektové dny mimo školu v mateřské škole a školní družině.

  • Projektové dny ve škole a školní družině.

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků školní družiny.